Dữ liệu biên mục
Beals, Ralph L
        Làng Việt Nam một số vấn đề kinh tế - xã hội / Phan Đại Doãn. - H : Khoa học Xã hội ; Cà Mau : Nxb. Mũi Cà Mau, 1992. - 129 tr.. ; 19 cm.        
1. Dân lộc học -- Làng -- Việt Nam.2. Dân tộc học.3. Làng xã.
I. Nhan đề

   :P52(1)

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)