Dữ liệu biên mục
Lê Bê Đép, V.I
        Tâm lý xã hội trong quản lý / V.I. Lê Bê Đép. - H. : Sự thật, 1989. - 135 tr. ; 19 cm.        
1. Tâm lý quản lý.2. Tâm lý xã hội.3. Tâm lý.4. Xã hội.
I. Nhan đề

   :Y95

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)