Dữ liệu biên mục
Trịnh, Thanh Sơn
        Gã nhà quê : Tập truyện ngắn / Trịnh Thanh Sơn. - H. : Thanh niên, 2007. - 210 tr. ; 19 cm.        
        
1. Văn học Việt Nam.2. Văn học Việt Nam.3. Truyện ngắn.
I. Nhan đề

   :V6(1)7-44

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)