Dữ liệu biên mục
        Hướng đến tầm cao mới : Báo cáo phát triển Việt Nam 2007. - H. : [K.Nxb.], 2006. - 242 tr., phụ lục ; 28 cm.
        Báo cáo chung của các nhà tài trợ tại Hội nghị Nhóm tư vấn các nhà tài trợ Việt Nam
        
1. Kinh tế xã hội -- Việt Nam.2. Báo cáo.

   :O59(1)420

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)