Dữ liệu biên mục
Smith, Barry D
        Các học thuyết về nhân cách = Theories of personality / Barry D. Smith, Harold J. Vetter, Nguyễn Kim Dân dịch ; Phạm Ngọc Đinh hiệu đính. - Hà Nội : Văn hóa - Thông tin, 2005. - 643 tr. ; 21 cm.        
        
1. Lý thuyết.2. Nhân cách.3. Tâm lý học.
I. Vetter, Harold J. II. Nguyễn, Kim Dân, dịch. III. Phạm, Ngọc Đinh, TS., hiệu đính. IV. Nhan đề

   :Y932

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)