Dữ liệu biên mục
        Cơ cấu xã hội trong quá trình phát triển của lịch sử Việt Nam / Nguyễn Quang Ngọc chủ biên ; Trần Kim Đình ... [và những người khác]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 1998. - 313 tr. ; 24 cm.        
1. Cơ cấu xã hội.2. Lịch sử Việt Nam.3. Cơ cấu xã hội.
I. Trần, Kim Đình, PTS. II. Đỗ, Đức Hùng, PTS. III. Nguyễn, Văn Khánh, PGS. PTS. IV. Nguyễn, Quang Ngọc, PGS, PTS, chủ biên. V. Nguyễn, Đình Lê, PTS. VI. Phùng, Hữu Phú, PGS. PTS. VII. Vũ, Văn Quân, PTS. VIII. Trương, Thị Tiến, PTS.

   :P3(1)0-2

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)