Dữ liệu biên mục
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Khoa Nhà nước và pháp luật
        Một số ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam. T.2 / Khoa Nhà nước và pháp luật. - H. : Lý luận Chính trị, 2004. - 481 tr. ; 21 cm.        (Tài liệu học tập và nghiên cứu môn học Nhà nước và pháp luật)
        
        
1. Pháp luật -- Việt Nam.2. Pháp luật Việt Nam.
I. Nhan đề

   :S69(1)

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)