Dữ liệu biên mục
Trần, Thái Bình
        Tìm hiểu lịch sử Việt Nam / Trần Thái Bình. - H. : Văn hóa - Thông tin, 2001. - 435 tr. ; 25 cm.        
        
1. Lịch sử Việt Nam.2. Lịch sử.3. Việt Nam.

   :P3(1)0

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)