Dữ liệu biên mục
        Đại cương lịch sử Việt Nam. T.3, 1945 - 2006 / Lê Mậu Hãn chủ biên ; Trần Bá Đệ, Nguyễn Văn Thư. - Tái bản lần thứ mười hai có chỉnh lý và bổ sung. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2009. - 355 tr. : ảnh ; 24 cm.
        Tài liệu tham khảo tr.347 - 351
        
        
1. Lịch sử Việt Nam -- 1945 - 2006.2. Lịch sử Việt Nam.
I. Trần, Bá Đệ, PGS-TS., tác giả. II. Nguyễn, Văn Thư, PGS-TS., tác giả. III. Lê, Mậu Hãn , PGS., chủ biên.

   :P3(1)0

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)