Dữ liệu biên mục
Lê, Mậu Hãn
        Các đại hội Đảng Cộng Sản Việt Nam / Lê Mậu Hãn. - H. : Chính trị Quốc gia, 2000. - 152 tr. ; 19 cm.        
        
1. Đảng Cộng sản Việt Nam -- Đại hội.2. Đại hội.3. Đảng Cộng sản.4. Việt Nam.
I. Nhan đề

   :R61(1)1

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)