Dữ liệu biên mục
Nguyễn, Khuê
        Chữ nôm cơ sở và nâng cao / Nguyễn Khuê. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2009. - 232 tr. ; 21 cm.
        Tài liệu tham khảo tr.222 - 228
        
        
1. Chữ Nôm -- Cơ sở và nâng cao.2. Tiếng Hán Nôm -- Đọc.3. Tiếng Hán Nôm -- Phát âm.
I. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. II. Nhan đề

   :V172.11-1

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)