Dữ liệu biên mục
Đặng, Nghiêm Vạn, GS., 1930 -
        Cộng đồng quốc gia dân tộc Việt Nam đa tộc người / Đặng Nghiêm Vạn. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2009. - 257 tr. ; 21 cm.        
        
1. Dân tộc -- Nguồn gốc -- Việt Nam.2. Cộng đồng quốc gia.
I. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. II. Nhan đề

   :P52(1=A/Z)-3

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)