Dữ liệu biên mục
Hồ, Khang
        Lịch sử kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975). T.8, Toàn thắng / Hồ Khang, ... [và những người khác]. - H. : Chính trị Quốc gia, 2008. - 519 tr. ; 22 cm.
        Tài liệu tham khảo tr. 503 - 517
        
        
1. Lịch sử Việt Nam -- Kháng chiến chống Mỹ -- 1945-4975.2. Kháng chiến chống Mỹ.
I. Trần, Tiến Hoạt, tác giả. II. Nguyễn, Xuân Năng, tác giả. III. Nguyễn, Văn Quyền, tác giả. IV. Lê, Quang Lạng, tác giả. V. Nhan đề

   :P3(1)72

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)