Dữ liệu biên mục
Vũ, Thế Dinh
        Hà Tiên trấn-Hiệp trấn - Mạc Thị gia phả / Vũ Thế Dinh ; Nguyễn Khắc Thuần dịch và chú giải. - Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 2002. - 86tr. ; 20cm.
        Không có bản giấy
        
1. Lịch sử -- Việt Nam -- Kiên Giang.2. Hà Tiên .3. Gia phả .4. Lịch sử.
I. Nguyễn, Khắc Thuần, dịch và chú giải. II. Nhan đề

   :P3(2-4Kg)4-9
, 929

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Đăng nhập để xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)