Dữ liệu biên mục
Harris, Z.S
        Những phương pháp của ngôn ngữ học cấu trúc / Z.S. Harris ; Cao Xuân Hạo dịch. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2006. - 462 tr.
        Giáo trình
        60386.pdf

        Tóm tắt: Dẫn ngôn mấy vấn đề phương pháp luận, phân đoạn Khu biệt âm vị học, trường độ của đơn vị, những yếu tố dài suốt phát ngôn âm vị tiếp tố, tái âm vị hóa thành tố dài âm vị tính cấu trúc âm vị học, yếu tố hình thái học: chiết đoạn hình vị tính, luân phiên trong hình vị học hình âm vị các loại hình vị tổ hợp hình vị thành tố dài hình vị, các kiểu kết cấu, cấu trúc hình thái học

        
1. Ngôn ngữ học cấu trúc.
I. Cao, Xuân Hạo, dịch. II. Nhan đề

   :V100

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)