Dữ liệu biên mục
Nguyễn, Văn Tuế
        Từ điển Đức - Việt = Deutsch-Vietnamesische wörterbuch : 15.000 mục từ / Nguyễn Văn Tuế, Nguyễn Thị Kim Dung. - Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2006. - 2254 tr.
        Không có bản giấy
        Sách
        60359.pdf
        
1. Ngôn ngữ Đức -- Từ điển.
I. Nguyễn, Thị Kim Dung. II. Nhan đề

   :Z21:V143.24

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)