Dữ liệu biên mục
Nguyễn, Đắc Xuân
        Hướng dẫn thăm kinh thành Huế = A Guide For Hue Citadel / Nguyễn Đắc Xuân ; Nghi Huấn dịch. - Huế : Thuận Hóa, 1994. - 164 tr.
        Không có bản giấy
        Sách
        59555.pdf

        Tóm tắt: Hướng dẫn du lịch thăm kinh thành Huế

        
1. Thừa Thiên Huế (Việt Nam) -- Du lịch.2. Địa danh.3. Kinh thành.
I. Nghi Huấn, dịch. II. Nhan đề

Nhan đề song song: A Guide For Hue Citadel

   :Đ89(1-4TT)

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)