Dữ liệu biên mục
Trương, Thìn
        Nghi thức tang lễ và văn khấn truyền thống / Trương Thìn. - Hà Nội : Hà Nội, 2007. - 204 tr.
        Không có bản giấy
        58527.pdf
        
1. Nghi thức tang lễ -- Việt Nam.2. Văn khấn -- Việt Nam.3. Phong tục tập quán.4. Văn hóa truyền thống.5. Tang lễ.6. Điếu văn.
I. Nhan đề

   :P52(1)-5

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)