Dữ liệu biên mục
Mạc, Ngôn
        Đàn hương hình / Mạc Ngôn ; Trần Đình Hiến dịch. - [K.đ. : K.Nxb., 200?]. - 379 tr.
        52792.pdf
        
1. Văn học Trung Quốc. -- btđcđtvkhth.2. Tiểu thuyết Trung Quốc. -- btđcđtvkhth.
I. Trần, Đình Hiến, dịch. II. Nhan đề

   :V6(5T4)7-44

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)