Dữ liệu biên mục
Tô, Duy Hợp
        Logic học / Tô Duy Hợp, Nguyễn Anh Tuấn. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2004. - 308 tr. ; 20 cm.
        Không có bản giấy
        48166.pdf
        
1. Lôgich học .2. Lô gích học .3. Logic học .
I. Nguyễn, Anh Tuấn, tác giả. II. Nhan đề

   :Y40

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)