Dữ liệu biên mục
Trần, Trọng Kim
        Việt Nam sử lược / Trần Trọng Kim. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2005. - 573 tr. ; 21 cm.
        Không có bản giấy
        45818.pdf
        
1. Lịch sử Việt Nam.2. Lịch sử .3. Việt Nam.
I. Nhan đề

   :P3(1)0

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)