Dữ liệu biên mục
Vũ, Văn Sơn
        Giáo trình biên mục mô tả / Vũ Văn Sơn. - Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2000. - 292 tr. ; 21 cm.
        36886.pdf
        
1. Biên mục mô tả -- Giáo trình.2. Biên mục.3. Giáo trình.
I. Nhan đề

   :U736.23

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)