Dữ liệu biên mục
Hồ, Văn Thông
        Hệ thống chính trị ở các nước tư bản phát triển hiện nay : sách tham khảo / Hồ Văn Thông. - H. : Chính trị Quốc gia, 1998. - 199 tr.
        Không có bản giấy
        
1. Hệ thống chính trị.2. Chính trị.3. Các nước tư bản.
I. Nhan đề

   :R2(0,8)

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)