Dữ liệu biên mục
Hồ, Bá Thâm, TS
        Bản sắc văn hóa dân tộc / Hồ Bá Thâm. - H. : Văn hóa Thông tin, 2003. - 220tr.
        Không có bản giấy
        
1. Văn hóa -- Việt Nam.2. Bản sắc dân tộc.3. Văn hóa Việt Nam.
I. Nhan đề

   :U111.15

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)