Dữ liệu biên mục
Nguyễn, Lân Cường
        Đặc điểm nhân chủng cư dân văn hóa Đông sơn ở Việt Nam / Nguyễn Lân Cường. - H. : Khoa học Xã hội, 1996. - 294 tr.
        Không có bản giấy
        
1. Văn hóa Đông sơn -- Cư dân.2. Nhân chủng học -- Khảo cổ.3. Văn hóa Đông sơn.
I. Nhan đề

   :P51(1)3

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)