Dữ liệu biên mục
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
        Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội : Sách kỷ niệm 20 năm tạp chí Lịch sử Đảng (1983 - 2003) / Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. - H. : Chính trị Quốc gia, 2003. - 495 tr. ; 22 cm.        
        
1. Chủ nghĩa xã hội.2. Độc lập dân tộc.3. Tư tưởng Hồ Chí Minh.
I. Nhan đề

   :A372

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)