Dữ liệu biên mục
Lê Như Hoa
        Quản lý văn hóa đô thị trong điều kiện công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước / Lê Như Hoa. - H. : Văn hóa - Thông tin, 2000. - 419 tr. ; 19 cm.        
        
1. Công nghiệp hóa.2. Hiện đại hóa.3. Quản lý văn hóa.4. Tổ chức văn hóa.5. Văn hóa đô thị.6. Văn hóa.7. Việt Nam.
I. Nhan đề

   :U114(1)

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)