Dữ liệu biên mục
Phạm, Xuân Nam
        Sự đa dạng văn hóa và đối thoại giữa các nền văn hóa - Một góc nhìn từ Việt Nam / Phạm Xuân Nam. - H. : Khoa học Xã hội, 2008. - 647 tr. ; 22 cm.
        Tài liệu tham khảo tr.626 - 642
        
        
1. Văn hóa -- Nghiên cứu.2. Văn hóa.3. Việt Nam.4. Nghiên cứu.
I. Nhan đề

   :U111.16

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)