Dữ liệu biên mục
Trương, Tiểu Minh
        Chiến tranh lạnh và di sản của nó : sách tham khảo / Trương Tiểu Minh ; Hoàng Hương, Tú Linh dịch. - H. : Chính trị Quốc gia, 2002. - 596 tr. ; 22 cm.        
        
1. Chiến tranh lạnh.2. Chính trị.3. Thế giới.
I. Hoàng, Hương. dịch. II. Tú, Linh. dịch. III. Nhan đề

   :R4(0)3

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)