Dữ liệu biên mục
Schultz, Emily A
        Nhân học : Một quan điểm về tình trạng nhân sinh / Emily A. Schultz, Robert H. Lavenda ; Phan Ngọc Chiến, Hồ Liên Biện dịch ; Phan Văn Hy hiệu đính. - H. : Chính trị Quốc gia, 2001. - 506 tr. ; 27 cm.        
        
1. Nhân học.2. Nhân sinh.
I. Hồ, Liên Biện, dịch. II. Phan, Ngọc Chiến, dịch. III. Lavenda,, Robert H. tác giả.

   :O55.04

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)