Dữ liệu biên mục
Phan, Huy Lê, GS., chủ nhiệm đề tài
        Các giá trị truyền thống và con người Việt Nam hiện nay : Báo cáo tổng kết / Phan Huy Lê ; Vũ Minh Giang phó chủ nhiệm đề tài ; Nguyễn Quang Ngọc thư ký khoa học ; Nguyễn Văn Phong thư ký hành chính. - Hà Nội : [K.Nxb.], 1996. - 164 tr.
        Không có bản giấy
        
1. Dân tộc học .2. Văn hóa Việt Nam.3. Người Việt Nam.4. Truyền thống.
I. Vũ, Minh Giang, PGS.TS., phó chủ nhiệm đề tài. II. Nguyễn, Quang Ngọc, PTS., thư ký khoa học. III. Nguyễn, Văn Phong, thư ký hành chính. IV. Nhan đề

   :P52(1)

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)