Dữ liệu biên mục
Nguyễn, Bằng Tường, PGS., chủ nhiệm đề tài
        Quan điểm mác xít về một số lý thuyết quan hệ quốc tế của các nước Phương Tây hiện nay : kỷ yếu đề tài khoa học cấp Bộ năm 2000 - 2001 / Nguyễn Bằng Tường chủ nhiệm đề tài ; Vũ Quang Vinh thư ký. - Hà Nội : [K.Nxb.], 2001. - 257 tr.
        Không có bản giấy
        
1. Triết học.2. Quan điểm Mác Xít.3. Quan hệ quốc tế -- Phương Tây.
I. Vũ, Quang Vinh, TS., thư ký đề tài. II. Nhan đề

   :A.e

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)