Dữ liệu biên mục
Châu, Thị Hải
        Người Hoa Việt Nam và Đông Nam Á : hình ảnh hôm qua và vị thế hôm nay / Châu Thị Hải. - H. : Khoa học xã hội, 2006. - 409 tr. : hình màu ; 21 cm.        
        
1. Công đồng người Hoa -- Đông Nam Á.2. Cộng đồng người Hoa.
I. Nhan đề

   :P52(5T4),02

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)