Dữ liệu biên mục
Đặng, Đức Siêu
        Thay lời kết luận / Đặng Đức Siêu, Trương Chính        
1. Văn hóa.2. Việt Nam.
I. Trương, Chính.

Nguồn trích:

H., 1978. - Tập 2. - Tr. 340 - 362

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Có file Text
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)