Dữ liệu biên mục
Trần, Huy Liệu
        Nguyễn Trãi - một nhân vật vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam / Trần Huy Liệu. - H. : Sử học, 1962. - 134 tr. ; 19 cm.        
1. Nguyễn Trãi.
I. , .

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Có file Text
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)