Dữ liệu biên mục
Nguyễn, Văn Long
        Nghiệp vụ thư ký văn phòng hiện đại kỹ năng xử lý thông tin - giao tiếp và quản lý hồ sơ của thư ký văn phòng / Nguyễn Văn Long. - H. : Lao động xã hội, 2006. - 602 tr. ; 28 cm.        
        
1. Giao tiếp.2. Quản lý hồ sơ.3. Thư ký văn phòng.4. Xử lý thông tin.
I. Nhan đề

   :S69(1)-8

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)