Dữ liệu biên mục
Lê, Văn Phú
        Công tác xã hội = Social work / Lê Văn Phú. - H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2004. - 240 tr. ; 21 cm.        
        
1. Công tác xã hội.2. Phương pháp nghiên cứu.3. Thế giới.4. Việt Nam.
I. Nhan đề

   :O55

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)