Dữ liệu biên mục
        Tổ chức và điều hành dự án / Thanh Thùy, Lệ Huyền, Liên Hương biên soạn. - H. : Tài chính, 2006. - 349 tr. ; 21 cm.        
        
1. Quản lý dự án.
I. Lệ Huyền, biên soạn. II. Liên Hương, biên soạn. III. Thanh Thùy, biên soạn.

   :Q521

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)