Dữ liệu biên mục
Phùng, Quán
        Ba phút sự thật : ký / Phùng Quán. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn nghệ, 2006. - 278 tr. ; 21 cm.        
        
1. Ký.2. Văn học Việt Nam.

   :V6(1)7-46

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)