Dữ liệu biên mục
Trần, Nhu
        Toàn cầu hóa hôm nay & thế giới thứ ba / Trần Nhu, Trần Nhật Quang. - Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2001. - 199 tr. ; 20 cm.        
        
1. Kinh tế.2. Toàn cầu hóa.
I. Trần, Nhật Quang. II. Nhan đề

   :Q58

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)