Dữ liệu biên mục
Nguyễn, Văn Lịch
        Cán cân thương mại trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa / Nguyễn Văn Lịch. - H. : Lao động xã hội, 2006. - 245 tr. ; 21 cm.        
        
1. Chính sách thương mại.2. Việt Nam.

   :Q9(1)843

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)