Dữ liệu biên mục
Kusek, Jody Zall
        Mười bước tiến tới hệ thống giám sát và đánh giá dựa trên kết quả : sách tham khảo / Jody Zall Kusek, Ray C. Rist ; Vũ Cương, Hoàng Thanh Dương, Mai Kim Nga dịch ; Vũ Cương hiệu đính. - H. : Văn hóa thông tin, 2005. - 302 tr. ; 24 cm.        
        
1. Các nước đang phát triển.2. Hệ thống hành chính.3. Quản lý chất lượng.
I. Vũ, Cương, dịch, hiệu đính. II. Hoàng, Thanh Dương, dịch. III. Rist, Ray C., Tác giả. IV. Mai, Kim Nga, dịch. V. Nhan đề

   :Q521

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)