Dữ liệu biên mục
Đặng, Nghiêm Vạn
        Lý luận về tôn giáo và tình hình tôn giáo ở Việt Nam : sách tham khảo / Đặng Nghiêm Vạn. - 2nd ed. - H. : Chính trị quốc gia, 2005. - 534 tr. ; 21 cm.        
        
1. Lý luận.2. Thực tiễn.3. Tôn giáo.4. Việt Nam.
I. Nhan đề

   :X29(1)

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)