Dữ liệu biên mục
        Quản lý nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam : sách tham khảo / Lương Xuân Quỳ chủ biên ; Đỗ Đức Bình, ...[ và những người khác] biên soạn. - H. : Lý luận chính trị, 2006. - 355 tr. ; 21 cm.        
        
1. Kinh tế thị trường.2. Quản lý kinh tế.3. Vai trò nhà nước.
I. Lương, Xuân Quỳ, chủ biên. II. Đỗ, Đức Bình, biên soạn.

   :Q521,0

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)