Dữ liệu biên mục
Võ, Thành Khối
        Tâm lý học lãnh đạo, quản lý / Võ Thành Khối. - H. : Chính trị quốc gia, 2005. - 332 tr. ; 19 cm.        
        
1. Tâm lý học.2. Lãnh đạo.3. Quản lý.4. Tâm lý.

   :Y954

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)