Dữ liệu biên mục
Lê, Ngọc Trà
        Lý luận và văn học : giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam - 1991 / Lê Ngọc Trà. - Tái bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2005. - 210 tr. ; 20 cm.        
        
1. Lý luận văn học.
I. Nhan đề

   :V400

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)