Dữ liệu biên mục
        Văn hóa trong phát triển và toàn cầu hóa = Culture in development and globalization : kỷ yếu hội thảo tại Hà Nội, Tokyo. - H. : Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn quốc gia, 1996. - 754 tr. ; 21 cm.        
        
1. Văn hóa.2. Hội nhập quốc tế.3. Văn hóa.

   :U114(0)

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)