Dữ liệu biên mục
Đỗ, Bang
        Những khám phá về Hoàng đế Quang Trung / Đỗ Bang. - Huế : Thuận Hóa, 2005. - 250 tr. ; 19 cm.        
        
1. Nguyễn Huệ.2. Nhân vật lịch sử.3. Quang Trung.

   :P3(1)423-8

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)