Dữ liệu biên mục
Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam
        Lịch sử quân sự Việt Nam. T.11, Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975) / Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam. - H. : Chính trị quốc gia, 2005. - 487 tr. ; 22 cm.        
        
1. Lịch sử quân sự.2. Việt Nam.

   :T35(1)72

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)