Dữ liệu biên mục
Cát, Kiếm Hùng
        Bước thịnh suy của các triều đại phong kiến Trung Quốc. T.2, Nhà Đường, Lưỡng Tống, nhà Nguyên / Cát Kiếm Hùng ; Phong Đảo dịch. - H. : Văn hóa thông tin, 2005. - 923 tr. ; 24 cm.        
        
1. Lịch sử trung đại.2. Lịch sử.3. Nhà Nguyên.4. Nhà Đường.5. Nhà Tống.6. Trung Quốc.
I. Phong Đảo, dịch.

   :P3(5T4)4

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)